Verslag van de ledenvergadering van de Heemkundekring Groesbeek 27 november 2018

Heemkundekring Groesbeek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heemkundekring Groesbeek

(Vereniging sedert 7 december 1976)
(Website: http://heemkundekringgroesbeek.nl)

(Bankrekening: NL18 RABO 0117 470 805)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           

               Heemkundekring Groesbeek

Verslag ledenvergadering van 27 november 2018 in De Mallemolen te Groesbeek

Aanwezig: de bestuursleden Gerrie Driessen (vz), Jan van Kampen (pm), Sjef Schmiermann en Bram den Boer (secr.). M.k.a.: Leo Zilessen.

Aanwezige aantal leden: 27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Opening door de voorzitter

Geachte aanwezigen: hartelijk welkom op de najaarsvergadering van de Heemkundekring Groesbeek. In bijzonder mevr. Jenny v.d. Meerstadt, die als aspirant lid de vergadering bijwoont.  Nieuw lid Remco Vogel, tevens  bestuurslid van de Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal, is niet aanwezig.  Bericht van verhindering is verder ontvangen van Leo Zilessen, wegens het maken van een radioprogramma,  Roelof ten Doesschate, Hein van der Flier, Frans Geertsen en Jan Medendorp.          

Hans Hermsen, oud- gemeentesecretaris van Groesbeek - 25 jaar lid - overleed op 8 juli 2018.  Mede dankzij zijn bemoeienis kreeg de Heemkundekring in het nieuwe gemeentehuis een eigen archiefruimte (betrokken in de winter 1996-1997). Een afvaardiging van onze kring heeft zijn uitvaart bijgewoond.  Ook is - op 15 juli - overleden oud lid en medeoprichter van onze kring Rob Kraft.Hij heeft als fotograaf en filmer verdienstelijk werk verricht, reden waarom zijn naam in publicaties nog wel eens genoemd wordt. 

Alvorens de agenda verder af te werken, wil ik in herinnering brengen dat onze kring op 14 nov. 1973 werd opgericht, deze maand dus 45 jaar geleden.  Het doet mij deugt te constateren dat de daarbij betrokken Wim van der Weide hier nog steeds aanwezig is. Dit geeft mij de gelegenheid hem persoonlijk te bedanken voor het 45 jaar geleden door hem in mij gestelde vertrouwen – Wim benoemde mij namelijk toen tot voorzitter- waarvoor hij hartelijk bedankt wordt. 

Verder zijn wij Wim dank verschuldigd voor het overhalen - om lid te worden van de kring  -  van Bram den Boer, die enige maanden later zou toetreden. Drie jaar nadien heeft Bram de verenigingsstatuten opgesteld om daarna - op 7 dec. 1976 - samen met mij de notariële akte te ondertekenen. Waarmee de oprichting van de Vereniging Heemkundekring Groesbeek officieel bekrachtigd werd. Bram den Boer is sinds 1975 onze secretaris. Anno 2018 al  43 jaar de rechterhand van de voorzitter. In deze categorie van lidmaatschap wil ik ook  graag noemen: Jan Nas 42  jaar lid, Toon Bosch 33 jaar. Dan volgen de tussen de twee en de drie decennia -leden:  Sjef Schmiermann, Jan Kuypers, Piet Arents en Peter Beisiegel 28 jaar lid, Ton Cillessen en André Sassen 26 jaar, Jan Norp 25 jaar, Chris Dijkhuis 23 jaar. Tegen de 20 jaar aan zitten: Ine kersten, Max Blans en Geert Fleuren  met 19 jaar lidmaatschap. Tot zover de opsomming van de langjarige leden. De niet genoemde leden zal ik over vijf jaar (bij 50- jarig jubileum) zeker danken voor hun ondersteuning van de HKG.      

 

2.Activiteiten afgelopen halfjaar (samengevat) 

Bram heeft recentelijk richting gemeente actie ondernomen over de door de toenmalige wethouder Eric Weijers- tijdens de Pop Up tentoonstelling van schilderijen uit de collectie van de 3 gefuseerde gemeenten afgelopen najaar in het Wijncentrum – aan de heemkundekring gedane toezegging. Dat betrof een toegezegd bedrag voor digitalisering van (delen van) ons heemkundearchief. Overleg over die toezegging loopt nog. Mocht dat succes opleveren, dan is het de bedoeling om voor ons archief een computer en printer/scanner aan te schaffen. Die zou alsdan ook kunnen worden ingezet in het traject om te komen tot een gemeentelijke erfgoedwebsite (zie verderop in dit verslag).

Leo Zilllesen heeft het bevolkingsregister van de gemeente over kerkdorp De Horst (binnen de parochiebegrenzing) over de periode 1845-1935 gedigitaliseerd en op USB-stick gezet. Leo heeft daar - met tussen posen - circa 15 jaar aan gewerkt! Opties: of overdracht aan gemeente zodra technisch mogelijk, plaatsing op onze verenigingswebsite of t.z.t. op de erfgoedwebsite Berg en Dal.

De onlangs verschenen Nieuwsbrief, is voor de 3e is opgemaakt door Theo Wijers, die zich ontpopt heeft als een waardige opvolger van Jan Norp. Ook de webmaster van onze website - Michel Janssen-  heeft zich weer uitstekend van zijn taak gekweten, waarvoor dank. Zo ook aan Wim van der Weide, Peter Beisiegel en Piet Janssen, die onlangs weer begonnen zijn met het opschonen en documenteren van ons HK archief – op de maandagsmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur. 

In verband met de aanstaande digitalisering van foto’s en andere documenten, hebben Bram, Sjef en Theo Wijers op 6 nov. het archief bezocht om te overleggen op welke  wijze het beeld -en tekstmateriaal gerubriceerd dient te worden. Op welke trefwoorden het materiaal het best ingevoerd  kan worden etc. Voor meer informatie betreffende de aanstaande digitalisering geef ik zo dadelijk  het woord aan Bram, die als lid van het Erfgoedberaad  en voorzitter van de stuurgroep Erfgoednet Berg en Dal – druk is met dit project. Ook de contacten met de gemeente Berg en Dal en met het bedrijf Picturae zijn vrij intensief. Intussen heeft Bram heeft zich grondig in de materie verdiept en is hij daadkrachtig betrokken is bij de realisatie van het project. Bram wordt hierbij terzijde gestaan door de digi-specialisten Theo Wijers en Ton Kersten (leden van de technische werkgroep). Op 12 nov. Jl. was de 1e bijeenkomst van die werkgroep, waarin verder zitten Marieke Mastboom (Monument en Landschap Ubbergen), Huub Schoot (H.Landst.), Martin Oosterwijk (Kekerdom.

 Bram vult nog aan, dat de werkgroep morgen (28/11) weer bijeen komt om de laatste technische vraagpunten m.b.t. dit project te bespreken. De stuurgroep komt vervolgens op 6/12 a.s. weer bijeen en dan moet het moment daar zijn voor de gemeente om het externe bureau Picturea (op basis van hun offerte) de opdracht te verlenen tot het bouwen van de website en het geven van vereiste trainingen. Daarna moeten er afspraken worden gemaakt over het digitaliseringsproces. Dat proces vereist nadrukkelijk ook een inzet vanuit de deelnemende organisaties, waarbij het o.m. gaat om het scannen, digitaliseren en het opstellen van een beschrijving bij het beeldmateriaal. Dat zal een flinke klus zijn. Maar we willen bescheiden beginnen en daarna uitbouwen. Degenen die vanuit onze vereniging aan dit traject willen deelnemen zijn van harte welkom en kunnen zich bij Bram melden. (zie verder ook de Nieuwsbrief).Degenen die es willen zien hoe zo’n erfgoedwebsite op basis van het format van Picturae er elders uitziet, kijk dan op: Rooynet.nl (gem. Venray) of Rode-net.nl (gem. Kerkrade) of erfgoedrijssenholten.nl (gem. Rijssen/Ov) of op peelenmaasnet.nl. (gem. Peel en Maas).

Bram kan tot slot nog melde, dat van de Stichting Heemkunde Berg en Dal (Geert Fleuren) een uitnodiging is ontvangen voor deelname aan een historische markt voor de erfgoedorganisaties in deze gemeente in het komend voorjaar in Berg en Dal. Onze kring zal daar in ieder geval aan me doen.

Op 6 juli j.l. hebben Bram, Sjef  en Gerrie de afscheidsreceptie bijgewoond van de gemeenteambtenaren Maarten Merkus en Marga Jetten. Deze hebben zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor landschap, cultuurhistorie, natuur, monumenten en archeologie in de gemeenten Ubbergen, Groesbeek en Berg en Dal. Tijdens die bijeenkomst heeft ons lid Paul Thissen een lezing gegeven met als thema  ‘de nationale betekenis van het erfgoedrijke landschap van de gemeente Berg en Dal’.

7 mei 2018, was aan drs.  Marga Jetten (tevens redactielid Nijmeegs Katern) overgedragen  een serie oude tijdschriften VALKHOF NIEUWS destijds door de erven Thom Luijben in ons archief gedeponeerd. Tevens overgedragen een tiental foto (groot formaat) van de nieuwbouw op het Heeseveld te Nijmegen  in de jaren 1950 -1955. Afkomstig uit de nalatenschap van de Groesbeekse aannemer E.Bögels.

2 november jl.: Sjef Schmiermann bezocht namens de HKG de receptie van het 120 jarig bestaan van fanfare Wilhelmina.   

Publicaties: Onder de vlag van de HKG wordt door Gerrie wekelijks in het Gemeente Nieuws een kort geschiedkundig artikeltje gepubliceerd- welke stukjes alvorens door ‘meester’ Sjef Schmiermann op spelfouten gecontroleerd zijn.

Boek: Op 4 april heft Gerrie de uitgave ‘Groesbeekse heelmeesters en gemeentegeneesheren  1813 -1974’  gepresenteerd. Ten gemeentehuize, waar ons lid Wim van der Weide een exemplaar kreeg overhandigd voor het nalezen van de drukproef. Mocht er onder de aanwezigen  belangstelling voor zijn, dan is het hier te koop á 15 euro.

Verder is eind juni in het Nijmeegs Katern (van NUMAGA) een artikel verschenen over de geschiedenis van Hotel Groot Berg en Dal.

In het Jaarboek 2018 Numaga  publiceert Toon Bosch  een lijvig hoofdstuk met titel: Nijmegen (….) vol vlucht en reddelingen’. Rampenbestrijding en vluchtelingen opvang in Nijmegen tijdens en na de watersnood van 1925-1926.     

EXPO. Een niet alledaagse activiteit was de samenstelling van de Zoma -expositie, tien panelen waarop de geschiedenis van de Groesbeekse schoenindustrie in woord en beeld getoond wordt. Tot stand gekomen met ondersteuning van de gemeente Groesbeek, die de opening als volgt aankondigde: ‘Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de korte openingsceremonie van de permanente expositie over de Groesbeekse schoenindustrie, tot stand gekomen met dank aan Bert Bloo van stichting STIENEO (Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving) en Gerrie Driessen.  Uiteindelijk heeft deze actie onze kas 150,- euro van Stieneo en 139,40 van de gemeente Berg en Dal opgeleverd. Totaal 289,40 euro.

Nieuwe aanwinsten archief HKG.  Informatie over het Staatsbos te Groesbeek, door de oud-boswachters Jan Meesters (27 en 28/8).

Vrijdag 31 aug. 2018 heeft Wil Maas (huidige penningmeester van EDELRAS) overgedragen vier foto’s van het bestuur van de vereniging gemaakt in 1968 (1e lustrum) in 1973 2e lustrum (10 jaar) in 1989 20 jarig bestaan en in 1994 25 jarig – jubileum.

Kort overzicht e-mailverkeer (informatief): info voor Groesbeek-quiz, over familie Janssen Groesbeek, archeologisch onderzoek Wylerbaan (locatie bevrijdingsmuseum), historie barak Cranenburgsestraat bij de Hüsenhoff, familie Fijten/Kesselaar – bewoners van buitenplaats Mariënboom, over de Wolfsberg en pater L. van Duijnhoven, verklaring van naam Colonjes, over voormalig Oranjehotel te Berg en Dal, het niet kunnen voldoen aan verzoek van Erfgoedplatform Heumen over jaarlijkse rondleiding (nu in Groesbeek).

 

3 Vaststelling verslag ledenverg. 19 april. 

Dit verslag wordt zonder op- of aanmerkingen ongewijzigd vastgesteld.

 

4. Overige punten en rondvraag 

Jan Norp merkt terecht op, dat vergeten is aandacht te vestigen op het ridderschap van Marco Cillessen. Marco namelijk werd op 17 sept. j.l. benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje Nassau. De voorzitter beloofde de nieuwe ridder, dat de leden van de HKG zich als getrouwe vazallen zullen opstellen. 

Verder wordt er nog even nagepraat over de ins en outs van het aanstaande digitaliserings- c.q. erfgoednettraject, afgerond met de toezegging van Sjef, dat in de volgende ledenvergadering (voorjaar 2019) er wellicht een eerste worp van de erfgoedwebsite aan de leden kan worden getoond.

Na een korte thee/koffiepauze wordt de ledenvergadering afgesloten met een

 

Lezing door Toon Bosch met als titel: “Groesbeek in de eerste wereldoorlog 1914-18)

Toon neemt ons in zijn lezing -gelardeerd met beeldmateriaal – gepassioneerd mee naar de aanleiding(en) tot het ontstaan van WOI en gaat daarna in op de effecten die deze periode heeft gehad voor het wel en wee in o.m. de Groesbeekse samenleving. Met de WOI kwam (ook voor Groesbeek) een einde aan de “oude tijd” en brak er een tijd aan van nieuwe dynamiek.

Groesbeek, 29 november 2018,

Bram den Boer, secr. HKG

 

hkg ledenverg. 27.11.18